Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Jobseeker's Allowance – pomoc finansowa dla aktywnie poszukujących pracy

Jobseeker's Allowance (JSA) jest z założenia tymczasowym dodatkiem finansowym dla osób, które chcą podjąć pracę i aktywnie jej poszukują. Do pomocy tej uprawnione są także osoby pracujące zaledwie kilka godzin tygodniowo i otrzymujące niskie wynagrodzenie.
Podstawowymi wymogami do uzyskania tego świadczenia są wiek (między 18 rokiem życia a wiekiem emerytalnym) oraz zdolność i chęć podjęcia pracy.

Uwaga! Zasiłek ten jest o tyle ważny, że po jego przyznaniu, beneficjent automatycznie kwalifikuje się do otrzymywania Housing Benefit, a także Council Tax Support.

Kto może ubiegać się o Jobseeker’s Allowance?
W zależności od kryteriów, które trzeba spełnić, aby zasiłek ten otrzymać, wyróżniamy dwa typy Jobseeker’s Allowance:
 • Contribution-based JSA
 • Income-based JSA.
Uwaga! W tym samym okresie można otrzymywać tylko jeden z nich.

Contribution-based Jobseeker’s Allowance
W swojej konstrukcji przypomina on zasiłek dla zarejestrowanych bezrobotnych występujący w Polsce. Wypłacany jest jedynie przez ograniczony okres, 182 dni, tj. około 6 miesięcy.
Ponadto, jak nazwa wskazuje, przyznawany jest w oparciu o zapłacone wcześniej składki pracownicze na ubezpieczenie społeczne. Przysługuje on zatem jedynie osobom, które w ubiegłych dwóch latach odprowadziły do urzędu wystarczająca ilość składek National Insurance class 1. W praktyce oznacza to, że uprawnione do jego otrzymywania są tylko osoby, które w ostatnich dwóch latach otrzymywały legalne wynagrodzenie z pracy na etat, większe niż kwota wolna od składek National Insurance tj. zarabiały więcej niż £149 tygodniowo.
Nie będą beneficjentami osoby, które pracowały niewielką ilość godzin lub pracujące na bazie self-employed, ponieważ osoby te nie odprowadzają składek National Insurance class 1 wogóle.

Ile możesz otrzymać?
Dodatek ten wypłacany jest co 2 tygodnie na podane przez beneficjenta konto bankowe w kwocie £56.80 dla osób poniżej 25 roku życia lub w kwocie £71.70 dla osób w wieku 25 lat i powyżej. Posiadane oszczędności oraz otrzymywanie Child Benefit i Child Tax Credit nie mają wpływu na wysokość otrzymywanego zasiłku. Po upływie okresu otrzymywania Contribution-based JSA można ubiegać się o Income-based JSA.

Income-based Jobseeker’s Allowance
O zasiłek ten mogą starać się osoby, które nie spełniają warunków do otrzymywania Contribution-based Jobseeker’s Allowance, a więc te, które nie odprowadziły wystarczającej ilości składek pracowniczych i jednocześnie otrzymują niskie dochody.

Ile możesz otrzymać?
W trakcie kalkulacji przysługującej wysokości tego dodatku brane są pod uwagę zarówno oszczędności (tylko te powyżej £6000), jak i inne przychody np. pozostałe otrzymywane świadczenia pieniężne. Także status cywilny ma wpływ na wysokość zasiłku.

Zależność tę przedstawia tabela poniżej.

Status
Kwota zasiłku tygodniowo
Samotni poniżej 25 roku życia
£56.80
Samotni 25 lat lub więcej
£71.70
Pary (oboje w wieku 18 lat i powyżej)
£112.55
Samotni rodzice w wieku lat 18 lub powyżej
£71.70
Samotni rodzice poniżej 18 roku życia
£56.80

Uwaga! O zasiłek ten mogą ubiegać się również osoby o statusie self-employed.

Aplikując o Jobseeker’s Allowance nie musisz wiedzieć, który rodzaj zasiłku ci przysługuje – zostanie to automatycznie sprawdzone w procesie aplikacji. To samo dotyczy wysokości świadczenia - zostanie ona wyliczona na podstawie informacji zawartych we wniosku.Aby kwalifikować się do otrzymywania zasiłku, aplikant musi łącznie spełniać następujące warunki:
 • być w wieku między 18 rokiem życia a wiekiem uprawniającym do emerytury (State Pension); przewidziano kilka wyjątków dla osób poniżej 18 roku życia m.in. gdy są oni samotnymi rodzicami,
 • nie może kontynuować edukacji w pełnym wymiarze (full-time),
 • przebywać na terenie Anglii, Szkocji lub Walii,
 • być zdolnym i chętnym do podjęcia pracy zarobkowej,
 • aktywnie poszukiwać pracy (o tym szerzej w dalszej części artykułu) lub pracować nie więcej niż 15 godzin tygodniowo,
 • stawiać się na spotkaniach w Jobcentre (tzw. interview).
Uwaga! Osoby mieszkające na terenie Irlandii Północnej mogą być objęte odrębnymi przepisami.

Zamieszkiwanie na terenie UK jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o Income Support (tj. osoby przebywające za granicą nie mogą ubiegać się o ten zasiłek). Osoby, które niedawno przybyły do Wielkiej Brytanii mogą mieć problemy z uzyskaniem tego świadczenia (zostaną poproszone o wypełnienie HRT), aczkolwiek wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Dodatkowe wymagania dotyczące osób (a także ich partnerów) ubiegających się o Income-based JSA:
 • nie mogą pracować więcej niż 24 godziny tygodniowo,
 • nie mogą posiadać oszczędności większych niż £16 000.

Studenci full-time, co do zasady, nie są uprawnieni do otrzymywania JSA do czasu oficjalnego zakończenia kursu w collegu czy na uniwersytecie. Mogą natomiast ubiegać się o ten zasiłek podczas letniej przerwy wakacyjnej, jeśli wychowują dzieci. Co więcej, osoby, które uczęszcząją na Open University lub krótkie kursy full-time (nie dłuższe niż 2 tygodnie) nie muszą zgłaszać tego faktu do Jobcentre.

Jeśli masz partnera, wniosek o przyznanie JSA musicie złożyć razem, gdy:
 • oboje chcecie ubiegać się o JSA,
 • oboje jesteście w wieku co najmniej 18 lat ale nie jesteście jeszcze w wieku emerytalnym,
 • żadne z was nie jest odpowiedzialne za dziecko.

Uwaga! Aby dowiedzieć się czy możesz się ubiegać o JSA i jaka kwota ci przysługuje, możesz skorzystać z kalkulatora.Jak aplikować o JSA?
Aplikować o JSA możesz:
 • wypełniając aplikację online,
 • lub dzwoniąc pod numer 0800 055 6688 (linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00).
Do złożenia aplikacji potrzebny jest numer National Insurance osoby aplikującej, a także jej partnera, jeśli jest to wniosek łączony. Ponadto należy podać aktualny numer telefonu, aby umożliwić kontakt w celu umówienia się na spotkanie.

Kolejnym etapem aplikacji jest spotkanie w lokalnym Jobcentre Plus (tzw. interview).
Do dwóch dni po złożeniu aplikacji należy spodziewać się telefonu w celu ustalenia daty spotkania w Jobcentre. Spotkanie jest obowiązkowe i należy zgłosić się na nie osobiście.
Podczas spotkania każda osoba indywidualnie podpisuje zgodę na powzięcie uzgodnionych czynności, które mają pomóc jej w znalezieniu pracy. W takim dokumencie (Jobseeker’s Agreement) znajdą się informacje na temat tego, jakie kursy zamierza ona podjąć, aby podnieść swoje kwalifikacje, o korzystaniu z profesjonalnej pomocy w pisaniu CV lub przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej itp. To porozumienie musi być następnie wypełniane przez benficjenta i jest to sprawdzane w regularnych odstępach czasowych. W większości przypadków należy zgłaszać się do lokalnego Jobcentre Plus co dwa tygodnie, aby przedstawić swoje postępy w poszukiwaniu pracy. Jeśli aplikant nie dokonuje uzgodnionych czynności bez podania powodu oraz nie poszukuje aktywnie pracy, zasiłek może zostać wstrzymany.

Sytuacje, w których wypłacanie JSA zostaje wstrzymane
Jako, że JSA jest tymczasowym wsparciem finansowym na czas poszukiwania zatrudnienia, zostanie ono wstrzymane w momencie, gdy beneficjent pracę znajdzie. Jobcentre Plus wystawi w takim wypadku P45, które należy przekazać pracodawcy w celu zachowania ciągłości wypłat w systemie PAYE.
Uwaga! JSA jest benefitem, od którego należy odprowadzać podatek dochodowy, jednakże w większości przypadków odpowiedzialny jest za to Jobcentre Plus.

Pozostałe sytuacje, kiedy JSA zostanie wstrzymany:
 • niepojawienie się na wyznaczonym spotkaniu w Job Centre Plus,
 • niedotrzymywanie postanowień porozumienia,
 • zaprzestanie kursu zawodowego,
 • zaprzestanie wykonywanej pracy lub zwolnienie z powodu nagannego zachowania pracownika,
 • niezgłoszenie się na żaden kurs, na który dana osoba została zapisana przez Jobcentre Plus.
Uwaga! Jeśli otrzymujesz Jobseeker’s Allowance i wychowujesz dziecko/dzieci, możesz także aplikować o Child Tax Credit.

Źródło: Gov.uk
Konsultacja: Biuro księgowo-doradcze Advertaxing, www.advertaxing.co.uk, tel. 07770148900

Czytaj więcej:
Tax Credits czyli rządowe dopłaty dla osób o niskich dochodach
Habitual Residence Test - koszmar migranta
Benefit cap czyli wprowadzenie limitów na świadczenia socjalne
Universal Credit - jeden zasiłek zamiast wielu
Cold Weather Payment czyli dofinansowanie do ogrzewania

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!