Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Universal Credit - jeden zasiłek zamiast wielu

Universal Credit to nowa jednolita płatność dla osób poszukujących pracy lub o niskich dochodach. Osoby do niego uprawnione, zamiast kilku płatności jak dotychczas, będą otrzymywały jedną uniwersalną płatność (suma kwot zasiłków dotychczas otrzymywanych nie ulegnie zmianie!). Także dofinansowanie kosztów czynszu będzie wypłacane bezpośrednio na konto wnioskodawcy w ramach tej jednej płatności.Universal credit ma za zadanie pomóc, ubiegającym się o zasiłki i ich rodzinom, stać się bardziej niezależnymi oraz uprościć system świadczeń socjalnych łącząc szereg benefitów, skierowanych do osób w wieku pracowniczym, w jedną usprawnioną płatność.
Nowy system wypłacania świadczeń socjalnych ma na celu:

 • zwiększenie motywacji do pracy,
 • płynne przejścia do i z stanu zatrudnienia, wspieranie dynamicznego rynku pracy,
 • uproszczenie systemu, ułatwienie ludziom jego zrozumienie oraz prostsze i mniej kosztowne nim administrowanie,
 • zmniejszenie ubóstwa osób pozostających w zatrudnieniu,
 • redukcję nadużyć i błędów.

  Universal Credit zostanie wprowadzony w 2013 roku i zastąpi:


  Zobowiązania osoby aplikującej o Universal Credit

  W zamian za wsparcie finansowe, ubiegający się o świadczenie, którzy pozostają bez pracy, w zależności od ich sytuacji osobistej, są zobowiązani do poszukiwania pracy lub podjęcia kroków w celu jej znalezienia. Do działań tych możemy zaliczyć: przygotowanie CV, uczęszczanie na kursy doszkalające, aplikowanie na sugerowane stanowiska lub zarejestrowanie się w agencji pośrednictwa pracy. W większości przypadków muszą oni także być gotowi i chętni do podjęcia pracy niezwłocznie oraz brać udział w okresowych spotkaniach, na których omawiane są plany i możliwości powrotu do pracy (niezwłocznie lub w przyszłości).
  Osoby te muszą pisemnie potwierdzić swoje zobowiązanie (claimant commitment). Jeśli wnioskujący o świadczenie nie zaakceptuje zobowiązania, nie będzie uprawniony do otrzymywania Universal Credit. Jeśli zaś nie dotrzyma zobowiązania, zostanie ukarany np. kwota otrzymywanego przez niego benefitu zostanie zmniejszona lub jego wypłata wstrzymana na okres do 3 lat.
  Jednak nie wszystkie osoby pozostające bez pracy będą musiały takowe zobowiązanie podpisać. Na przykład, pewne grupy osób nadal będą otrzymywać wsparcie bez obowiązku podjęcia pracy lub przygotowywania się do zatrudnienia przez dłuższy okres czasu. Do grup tych należą m.in:
  • osoby z ograniczoną zdolnością do działalności związanej z pracą,
  • osoby uprawnione do otrzymywania elementu świadczenia dla opiekuna (Carer's element),
  • osoby, które nie są uprawnione do otrzymywania elementu świadczenia dla opiekuna, ale które opiekują się osobą znacznie niepełnosprawną (severely disabled) przez przynajmniej 35 godzin tygodniowo,
  • samotni rodzice wychowujący dziecko w wieku do 1. roku życia,
  • kobiety ciężarne od 11. tygodnia ciąży i do 15 tygodni po urodzeniu dziecka.

  Universal credit może być także wypłacany osobom pracującym o niskich dochodach. One także muszą podjąć zobowiązanie, informując o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na ich uprawnienie do otrzymywania dofinansowania. Ich Universal Credit będzie obliczany i automatycznie dostosowywany każdego miesiąca na podstawie wysokości zarobków.

  Czas i miejsce wprowadzenia Universal Credit
  Universal Credit zostanie wprowadzony w całym kraju w październiku 2013 roku. Jednak zanim to nastąpi, od kwietnia 2013 roku w Tameside, Oldham, Wigan i Warrington wdrożony zostanie program pilotażowy Universal Credit 'Pathfinder'. Wnioski wysnute z tego programu zostaną wykorzystane do wprowadzenia zmian (jeśli konieczne), aby upewnić się, że nowy system jest solidny i niezawodny w momencie wprowadzenia Universal Credit w październiku 2013 roku.
  Universal Credit zacznie zbierać wnioski od bezrobotnych w październiku 2013, dla osób zatrudnionych proces ten rozpocznie się w kwietniu 2014 roku.
  Pozostała część obecnych wniosków będzie przenoszona do nowego sytemu od 2014 roku, a cały proces ma być zakończony do 2017 roku.

  Prościej niż dotychczas
  Proces składania wniosków o Universal Credit będzie prosty i wygodny. Universal Credit został zaprojektowany w taki sposób, aby aplikujący mógł złożyć wniosek samodzielnie online, a także niezwłocznie zgłaszać zaistniałe zmiany bezpośrenio na swoim koncie online.
  Osoby, które mają problem z dostępem do internetu lub nie potrafią obsługiwać komputera, otrzymają odpowiednie wsparcie.

  W jaki sposób Universal Credit jest obliczany i z jakich elementów się składa?
  Universal Credit złożony jest ze standardowego zasiłku (Standard Allowance) i potencjalnie pięciu dodatków, jako że przyznawany benefit oparty jest na osobistych warunkach aplikującego. Są to:
  • Child Element / Disabled Child Additions
  • Childcare Element
  • Carer Element
  • Limited Capability for Work Element
  • Housing Element.

  Miesięczna płatność Universal Credit uwzględnia każdego z członków rodziny, kto kwalifikuje się do zasiłku. To może być:
  • osoba samotna składająca indywidualny wniosek
  • osoba samotna składająca indywidualny wniosek z dzieckiem/dziećmi
  • para składająca wspólny wniosek
  • para składająca wspólny wniosek z dzieckiem/dziećmi.
  Dzieci powyżej 18 roku życia, mieszkające ze swoimi rodzicami lub rodzeństwem, mogą złożyć wniosek w swoim własnym imieniu.

  Dlaczego Universal Credit jest wypłacany miesięcznie?
  Universal credit jest wypłacany miesięcznie, aby pomóc ludziom zarządzać budżetem bardziej efektywnie i przybliżyć środowisko pracy, gdzie 75% pracowników otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie.
  To ma pomóc aplikującym przyzwyczaić się do miesięcznie pobieranego wynagrodzenia z tytułu pracy, zachęcić ich do podjęcia osobistej odpowiedzialności za swoje finanse i zarządzać budżetem w ramach miesiąca, co może zaoszczędzić pieniądze.

  Wsparcie Universal Credit w powrocie do pracy i zwiększaniu liczby przepracowanych godzin
  Universal Credit ma wspomagać osoby otrzymujące benefity, które zdecydują się na podjęcie pracy zarobkowej lub zwiększenie liczby przepracowanych godzin. Dofinansowanie nie zostanie wstrzymane automatycznie z chwilą podjęcia/zwiększenia liczby godzin pracy jak dotychczas. Będzie one stopniowo redukowane, biorąc pod uwagę otrzymywane zarobki i czas ich wypłacania.
  W przypadku pracowników wynagradzanych w systemie Pay as Your Earn (PAYE) informacja o otrzymanych zarobkach będzie przekazywana automatycznie na ich konto Universal Credit.

  Childcare
  Osoby mające na swoim utrzymaniu dzieci nadal będą otrzymywały wsparcie finansowe z tego tytułu w postaci Child Element. Składnik ten będzie wypłacany w dwóch stawkach: pierwsza stawka na najstarsze/jedyne dziecko i druga, niższa na drugie/kolejne dziecko/-i.
  Universal Credit zapewni większe wsparcie w pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem. Obecnie, wsparcie to, dostępne jest tylko dla rodziców, którzy pracują przynajmniej 16 godzin tygodniowo. W momencie obowiązywania Universal Credit wymaganie to zostanie zniesione i liczba przepracowanych przez rodziców dziecka godzin nie będzie miała znaczenia w przyznawaniu dofinansowania do kosztów opieki.

  W jaki sposób wprowadzenia Universal Credit wpłynie na sytuację finansową emerytów?
  W obecnym systemie osoby w wieku emerytalnym mogą również aplikować o Housing Benefit oraz Tax Credits, ale po upłynięciu roku czasu od wprowadzenia Universal Credit, nie będą oni mogli dłużej aplikować o te benefity.
  W związku z tym w płatności Pension Credit będą zawierały następujące dodatki:
  • nowy element Housing Credit, dla emerytów, którzy są uprawnieni do otrzymywania wsparcia w opłacaniu czynszu,
  • dodatkowe wsparcie dla zależnych od nich dzieci w postaci Guarantee Credit element.
  Uwaga! W przypadku, gdy jeden z partnerów w związku jest w wieku emerytalnym, a drugi w wieku pracowniczym - wsparcie finansowe będzie dostępne poprzez Universal Credit, nie przez Pension Credit.

  Co z Council Tax Benefit??
  W kwietniu 2013 roku w ramach nowej reformy systemu świadczen socjalnych dofinansowanie do podaku od nieruchomości Council Tax Benefit zostanie zniesione. Zostanie ono zastąpione przez inne środki wsparcia. Informacji na ten temat szukaj:
   


   Źródło: dwp.gov.uk 

   Czytaj więcej:

   Benefit cap czyli wprowadzenie limitów na świadczenia socjalne

   Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!